طراحی سایت
No articles match criteria.
برگزاری شورای انتشارات
شورای انتشارات دانشگاه روز یکشنبه مورخ 97/08/06 راس ساعت 11/30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید.
برگزاری شورای انتشارات
شورای انتشارات دانشگاه روز یکشنبه مورخ 97/08/06 راس ساعت 11/30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید.
جلسه کمیته مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
جلسه کمیته مجله  علمی  دانشگاه روز یک شنبه 97/07/22 راس ساعت 12 ظهر در محل سالن مرکز آسیب های اجتماعی(معاونت تحقیقات و فناوری) برگزار شد، در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
جلسه کمیته مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
جلسه کمیته مجله  علمی دانشگاه روز سه شنبه 97/06/14 ساعت 10 صبح در  محل سالن مرکز آسیب های اجتماعی(معاونت تحقیقات و فناوری) برگزار شد، در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته مجله
جلسه کمیته مجله  علمی مجله روز سه شنبه 97/04/19 ساعت 11 صبح در سالن مرکز آسیب های اجتماعی برگزار شد، در این جلسه مقالات با حضور اعضا محترم کمیته مورد بررسی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه شورای انتشارات
شورای انتشارات دانشگاه روز دوشنبه مورخ 97/03/28 ساعت 11/30 در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی کتاب های درخواستی پیشنهاداتی هم جهت تسریع روند داوری و پیگیری تصویب کتب از سوی مدیر پژوهش پیشنهاد گردید، همچنین پیشنهاد گردید جهت تشویق محقیقین در خصوص چاپ کتاب، کتبی که بتوانند در scopus نمایه شوند ت...
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
جلسه کمیته مجله روز شنبه 97/03/19 ساعت 10 صبح در سالن مرکز آسیب های اجتماعی برگزار شد، در این جلسه مقالات با حضور اعضا کمیته مورد بررسی قرار گرفتند.
برگزاری شورای انتشارات دانشگاه
شورای انتشارات دانشگاه روز سه شنبه 97/03/08در محل دفتر مدیریت پژوهش برگزار گردید. در این جلسه با بررسی چند کتاب مختلف از نویسندگان داخل و خارج دانشگاه، کتاب بافت شناسی دهان و دندان تن کیت و کتاب ترجمه اصول تشخیص های مولکولی مورد تایید قرار گرفتند. همچنین در این جلسه مدیر پژوهش در مورد برگزاری جلسات با کارشناسان پژوهش د...
برگزاری کمیته علمی مجله
جلسه تخصصی کمیته علمی مجله روز چهارشنبه مورخ 19/03/95 راس ساعت 30/11 در محل سالن توسعه با حضور اعضا برگزار شد ضمن بررسی مقالات، راهکارهایی نیز جهت نمایه سازی مجله در سایت اسکوپوس پیشنهاد شد.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
شصت و یکمین جلسه کمیته علمی مجله روز یکشنبه 9/12/94 راس ساعت 11.45صبح در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
جستجو