Text/HTML کمينه
 

 

No articles match criteria.
DnnForge - LatestArticles کمينه

  برگزاری پنجاهمین جلسه کمیته علمی مجله (1393/10/01)
  پنجاهمین جلسه کمیته علمی مجله روز دوشنبه 1/10/93 راس ساعت 30/11 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور اعضاء کمیته علمی مجله برگزار گردید. در این جلسه به بررسی مقالات رسیده پرداخته شد.

  برگزاری چهل ونهمین جلسه کمیته علمی مجله (1393/08/18)
  چهل و نهمین جلسه کمیته علمی مجله روز شنبه 17/8/93 راس ساعت 30/11 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با حضور اعضاء کمیته علمی مجله برگزار گردید. در این جلسه به بررسی مقالات رسیده پرداخته شد.

  برگزاری چهل و هشتمین جلسه کمیته علمی مجله (1393/07/22)
چهل و هشتمین جلسه کمیته علمی مجله روز دوشنبه 14/7/93 راس ساعت 30/11 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضاء مجله برگزار شد . در این جلسه به بررسی مقالات رسیده پرداخته شد.

  برگزاری چهل و هفتمین جلسه کمیته علمی مجله (1393/04/23)
چهل و هفتمین  جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه در روز دوشنبه  مورخ 23/4/1393 ساعت 11:30 در دفتر معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.

  برگزاری چهل و ششمین جلسه کمیته علمی مجله (1393/03/20)
چهل و ششمین  جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه در روز یکشنبه  مورخ 18/3/1393 ساعت 11:30 در دفتر معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.

  برگزاری اولین جلسه معاونت تحقیقات و فناوری با مدیر و کارشناسان انتشارات و مجلات علمی دانشگاه در سال ... (1393/02/21)
در این جلسه جناب آقای دکتر طاهری کلانی به بررسی نقاط قوت وضعف وضعیت انتشار مجلات دانشگاه پرداختند و راهکارهایی در جهت پیشبرد و بهبودی وضعیت انتشار مقالات علمی پژوهشی در مجلات دانشگاه ارائه دادند و ایشان خاطر نشان کردند که مقالات با کیفیت علمی بالاتر از زودتر از موعد مقرر منتشر شوند.

   برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه (1393/02/15)
چهل و پنجمین جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه در روز سه شنبه  مورخ 9/2/1393 ساعت 11:30 در دفتر معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.

   برگزاری چهل و چهارمین جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه (1393/02/15)
چهل و چهارمین جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه در روز چهارشنبه  مورخ 21/12/92ساعت 11:30 در دفتر معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.

  برگزاری چهل و سومین جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه (1392/11/19)
چهل و سومین جلسه کمیته علمی مجله دانشگاه در روز چهارشنبه  مورخ 16/11/92ساعت 11:30 در دفتر معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.

  بازدید معاونت محترم تحقیقات و فناوری از اداره انتشارات و مجلات علمی (1392/10/28)
هفتمین بازدید معاونت تحقیقات و فناوری از اداره انتشارات و مجلات علمی در سال  92 روز شنبه مورخ 28/10/1392 ساعت 9 در دفتر انتشارات برگزار گردید.در این جلسه به روند پیگیری مقالات پرداخته شد.
  جستجو