طراحی سایت
No articles match criteria.
برگزاری کمیته علمی مجله
جلسه تخصصی کمیته علمی مجله روز چهارشنبه مورخ 19/03/95 راس ساعت 30/11 در محل سالن توسعه با حضور اعضا برگزار شد ضمن بررسی مقالات، راهکارهایی نیز جهت نمایه سازی مجله در سایت اسکوپوس پیشنهاد شد.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
شصت و یکمین جلسه کمیته علمی مجله روز یکشنبه 9/12/94 راس ساعت 11.45صبح در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
شصتمین جلسه کمیته علمی مجله روز سه شنبه 29/10/94 راس ساعت 11.30 صبح در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله علمی پژوهشی دانشگاه
پنجاه و نهمین جلسه کمیته علمی مجله روز چهارشنبه 02/10/94 راس ساعت 11.30 صبح در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه ضمن  بررسی تخصصی مقالات، پیشنهاداتی نیز از طرف اعضا جهت افزایش کیفیت مقالات و پیشبرد اهداف مجله ارائه شد.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
پنجاه و هشتمین جلسه کمیته علمی مجله روز چهارشنبه 27/08/94 راس ساعت 11.30 صبح در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
پنجاه و هفتمین جلسه کمیته علمی مجله روز چهارشنبه 22/07/94 راس ساعت 11.30 صبح در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه شهریور ماه کمیته مجله
پنجاه و ششمین جلسه کمیته تخصصی مجله دانشگاه روزچهارشنبه 31/06/94 راس ساعت 11.30 در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا هیئت تحریریه مجله برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی تخصصی مقالات، راهکارهایی جهت ارتقا سطح علمی مجله فارسی دانشگاه ارائه شد.
برگزاری جلسه کمیته مجله علمی پژوهشی دانشگاه
پنجاه و پنجمین جلسه کمیته علمی مجله در روز دوشنبه مورخ 94/05/19راس ساعت 11 صبح در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه  با حضور اعضا هیئت تحریریه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
برگزاری کمیته علمی مجله
پنجاه و چهارمین جلسه کمیته علمی مجله در روز یک شنبه مورخ 94/04/21 راس ساعت 11 صبح در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی تخصصی قرار گرفتند.
برگزاری جلسه کمیته علمی مجله
پنجاه و سومین جلسه کمیته علمی مجله در روز سه شنبه مورخ 19/03/94  راس ساعت 11 صبح در سالن توسعه  با حضور اعضا کمیته برگزار شد. در این جلسه مقالات مورد بررسی علمی قرار گرفتند
جستجو